Omgevingsvergunning

Voor het bouwen van een woning hebt u een omgevingsvergunning, voorheen bouwvergunning, nodig. Bij de beoordeling van uw aanvraag voor deze omgevingsvergunning  zal de gemeente allereerst toetsen of uw plan in overeenstemming is of kan worden gebracht met het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een bijzonder ruimtelijk plan. Het is namelijk het enige ruimtelijke plan dat juridisch bindend is. In het bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd mag worden. Ook wordt uw aanvraag getoetst aan de gebruiksvoorschriften en bouwtechnische eisen volgens de Gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit. Bij de vergunningsprocedure wordt er ook gekeken naar de welstandseisen die toezien op het uiterlijk, de esthetiek en de plaatsing van uw toekomstige droomhuis.

Omgevingsvergunning gefaseerd aanvragen

Het is raadzaam om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit om onnodige kosten te voorkomen als blijkt dat uw plannen toch te ambitieus zijn voor die locatie. In de eerste fase wordt dan beoordeeld of uw bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen. In de tweede fase komen de bouwtechnische eisen aan bod.

Beslistermijnen omgevingsvergunning

Houd bij de planning van de bouw rekening met zowel de beslistermijnen van de gemeente als de bezwaar- en beroepstermijnen Bij een aanvraag voor een reguliere omgevingsvergunning moet de gemeente binnen twaalf weken uitsluitsel geven. In het laatste geval kan deze termijn eenmaal worden verlengd met nog eens zes weken. Dit wordt u tijdig gemeld. De termijn begint te lopen op de dag dat de gemeente de aanvraag om omgevingsvergunning ontvangt. Indien de gemeente u om aanvullende stukken vraagt dan wordt de termijn verlengd met de tijd die nodig is om die aanvullende stukken aan de gemeente aan te leveren.
Als de gemeente niets van zich heeft laten horen binnen de officiële behandelingstermijn, dan wordt uw omgevingsvergunning geacht verleend te zijn conform uw aanvraag. Dit gaat overigens niet op als uw bouwplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dan moet u in beginsel wachten op een gemeentelijke beslissing.

Bouwleges

Voor het in behandeling nemen van uw bouwaanvraag berekent de gemeente bouwleges. De hoogte van de leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. Voor de bouwkosten gaat men uit van de aanneemsom, excl. BTW. Met bouwleges.nl kunt u online de legeskosten van alle gemeenten berekenen.

Intrekken omgevingsvergunning

De verstrekte omgevingsvergunning kan worden ingetrokken als u niet binnen 26 weken na verlening is gestart met de bouw. Ook als de bouw meer dan 26 weken stil ligt kan de verleende omgevingsvergunning worden ingetrokken. U krijgt altijd eerst een brief of controle ter plekke van de gemeente(ambtenaar) waarin men naar uw bouwwerkzaamheden informeert.