Fundering

Welk type fundering u nodig heeft bepaalt de constructeur. Dit doet hij aan de hand van de resultaten van de sonderingen die de drukvastheid en draagkracht van de ondergrond aangeven. Een fundering of het fundament heeft tot doel de belasting van een gebouw over te brengen naar een draagkrachtige ondergrond. Aan een fundering worden dan ook hoge eisen gesteld ten aanzien van draagkracht. Bovendien moet een fundering bestand zijn tegen vocht. De keuze van een geschikt funderingssysteem hangt met name af van de diepteligging en draagkracht van de grond en de kans op optreden van (ongelijke) zettingen. Er zij twee type funderingen:

Strookfundering (funderen op staal)

In het meest gunstige en vaakst voorkomende geval worden strookfunderingen gelegd. Deze zijn gemiddeld 40 tot 80 cm breed en 20 tot 40 cm dik. Ze worden enkel onder draagmuren gelegd. Bij dit type fundering worden traditioneel sleuven gegraven tot op ca. 80 cm beneden het maaiveld. De zandlaag is hierbij zo hard (staal) dat er niet geheid hoeft te worden. (hier is de term fundering op staal van afgeleid). De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij.
Is de draagkracht van de bodem homogeen, dan bestaan de strookfunderingen uit niet-gewapend of licht gewapend beton (met eenvoudig roosterwerk in de onderlaag) . De wapening zal steviger zijn wanneer bijvoorbeeld een grondverzakking overbrugd moet worden. Hier en daar kunnen ook funderingsblokken worden voorzien onder een structureel bouwelement, zoals een zuil.

Paalfundering

Wanneer de grond nabij de oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is voor een fundering op staal (en er geen grondverbetering mogelijk is), wordt meestal een fundering met heipalen toegepast. Heipalen leiden het gewicht van de bovenliggende constructie af naar dieper gelegen zandlagen, die wel stevig genoeg zijn om de constructie te dragen.
Er zijn talloze methodes voor het aanbrengen van een paalfundering. In bebouwd gebied wendt men in de grond gevormde palen aan om beschadiging door trillingen aan bestaande gebouwen te vermijden. In dat geval is het aan te raden om vooraf een plaatsbeschrijving van het gebouw op te laten stellen door een bevoegd expert.
Na het heien steken de heipalen op verschillende hoogtes uit de grond. De heipalen moeten op lengte worden afgehakt, men noemt dit koppensnellen of kraken. De bewapening moet er boven uit blijven steken, deze komt later in de bekisting van de ringbalk.

Kosten fundering

De kosten van een fundering hangen af van een aantal factoren:

  • funderingsmethode
  • grondwaterstand: hoe dieper de constructie in het grondwater ligt, des te hoger de kosten
  • bodemgesteldheid; wanneer een agressief milieu heerst in de bodem is bescherming van toegepaste materialen nodig
  • diepte van de draagkrachtige laag; meestal geldt: hoe dieper gefundeerd, des te hoger de kosten