Bodemonderzoek

Bij uw aanvraag van een bouwvergunning kan er gevraagd worden om een bodemonderzoek aan te leveren. Er is een bodemonderzoek nodig wanneer een bouwwerk wordt aangemerkt als een verblijfsruimte waar voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven.

In Nederland onderscheiden we 2 soorten bodemonderzoek

  • Geotechnisch onderzoek: het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welk type fundering onder een gebouw moet worden toegepast.
  • Milieukundig onderzoek:  het is verplicht een verkennend bodemonderzoek op milieutechnisch gebied te laten uitvoeren bij nieuwbouw van bouwwerken. Bij een verkennend bodemonderzoek worden er op verschillende plekken op de te bebouwen locatie met een holle boor monsters van de bodem uit de grond gehaald. Ook worden er monsters van het grondwater met een pijp uit het grondwater worden gehaald. De monsters van grond en water worden onderzocht en als binnen de vervuilingsnormen wordt gebleven, dan is dit bodemonderzoek voldoende. Als de monsters niet binnen de normen blijven, dan zal een aanvullend onderzoek gedaan moeten worden, eventueel zal er een saneringsplan opgesteld moeten worden. Als de bodem niet voldoet aan de normen moet de gemeente de bouwvergunning overigens weigeren.

Bodemonderzoek middels geotechnisch onderzoek

Het geotechnisch onderzoek gaat d.m.v. sonderen. Sonderen is het in de grond drukken van een staaf met kegelvormige punt met een tophoek van 60°, waarmee men de mechanische weerstand van de grond meet. Bij een woonhuis kan men meestal volstaan met twee sonderingen. De resultaten van deze sonderingen worden met behulp van verschillende softwarepakketten verwerkt tot een rapport. Dit rapport is bestemd voor de constructeur van het toekomstige bouwwerk. Aan de hand van deze gegevens kan de constructeur bepalen of de strookfundering of de paalfundering moet worden toegepast.

Voor meer informatie: Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit